Diensten voor familiezorgers en families in zorgsituaties


Met onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander dat familiezorg/mantelzorg zwaar is voor alle betrokkenen. Uit deze ervaring hebben wij o.a. de methode familiezorg ontwikkeld waardoor we met onderstaande diensten uw zorg kunnen verbeteren.


Het familiegesprek

Het Expertisecentrum richt zich op drie niveaus: micro, meso en macro. Om in zo’n ingewikkeld proces tot goede oplossingen te komen, is het nodig dat alle betrokkenen samenwerken. Overheden, organisaties, medewerkers, zorgvragers en familie moeten met elkaar in gesprek: invoegen, afstemmen, verbinding zoeken, onderhandelen. Expertisecentrum Familiezorg biedt de instrumenten en de taal om dat gesprek te kunnen voeren, zowel op microniveau in de directe zorg, op mesoniveau in organisaties, als op macroniveau tussen organisaties onderling en in relatie met overheden.

 

 

Het doel is gericht op preventie en herstel. Preventief door families dicht bij elkaar en bij huis te helpen zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen. Herstel doordat de systeembegeleiding zowel processen binnen het gezin als processen buiten het gezin aanpakt. Deze combinatie is efficiënt en effectief. Versnippering van zorg wordt hierdoor tegengegaan.

 

De werkwijze van de systeembegeleiding richt zich op twee aandachtsgebieden: het begeleiden van families en daarnaast het samenwerken met andere organisaties die betrokken zijn bij de families.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Vraag hier het familiegesprek aan

Begeleiding van familiezorgers

Begeleiding wordt gegeven aan de familiezorgers/mantelzorgers in een intensieve zorgsituatie. Dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek en richt zich enerzijds op emotionele en praktische steun, anderzijds op informatie en advies. De zorgvrager zal altijd betrokken worden in dit gesprek.

 

De gesprekken zijn niet van therapeutische aard, maar luisterend, inventariserend en zoekend naar de hulpvraag. Dit is tevens het eerste doel. Het tweede doel is te kijken of de vraag door het Expertisecentrum is op te lossen of dat er verwezen moet worden naar andere instellingen of organisaties. Het derde doel is het bieden van een luisterend oor en het bieden van (h)erkenning.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Vraag hier uw begeleiding aan

Cursus: 'Transculturele familiezorg thuis'

De werkgroep Turkse Ouderen in Rotterdam voerde in 1992 een onderzoek uit naar de behoeften van Turkse ouderen. Een van de uitkomsten was dat de deskundigheid van dochters en/of schoondochters op het gebied van zorg vergroot moest worden.

 

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is de kwaliteit van de familiezorg/mantelzorg in buitenlandse families verhogen door allochtone vrouwen deskundiger te maken in het verzorgen van hulpbehoevende ouderen thuis.

 

Subdoelen zijn o.a.:

 • Het tot stand brengen van contacten tussen familiezorgers/mantelzorgers en professionele zorg
 • Tegemoet komen aan de wens van buitenlandse ouderen en familiezorgers/mantelzorgers
 • Familiezorgers/mantelzorgers inzicht geven in hun eigen mogelijkheden en grenzen.

 

Afgeleide doelen voor organisaties zijn o.a.:

 • Het bereiken van de buitenlandse doelgroep
 • Presenteren van het aanbod aan deze doelgroep
 • Buitenlandse vrouwen interesseren voor een beroep bij de thuiszorg
 • Gezondheidsvoorlichting bieden in eigen taal
 • Gerichte activiteit aanbieden waar buitenlandse ouderen direct mee gediend zijn en het gebruiken als toeleidingstraject voor moeilijk bereikbare vrouwen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus: ‘Transculturele familiezorg thuis’

Bijeenkomsten voor families in een intensieve zorgsituatie

Families willen meer weten over hun persoonlijke zorgsituaties. Familiezorger/mantelzorger en zorgvrager zien wij als gelijkwaardige partners, we willen graag in deze samenwerking tot de beste zorg komen.

 

Daarom verzorgt Exfam zeven bijeenkomsten voor families. Tijdens deze bijeenkomsten behandelen we thema’s uit de methode familiezorg.

 

Items die bijvoorbeeld aan bod komen:

 • hoe werken we samen in de zorg met de zorgvrager, familiezorger/mantelzorger en zorgberoepskracht/vrijwilliger: zorgtriade;
 • wat is uw bezieling om voor uw naaste te zorgen en wat is de bezieling van de beroepskrachtom zorg te verlenen: grondslagen;
 • wie neemt welke rol of taak op zich in de zorgsituatie en waarom gebeurt dat, wat zijn de rollen en posities: genogram;
 • specialistische thema’s zoals het zondebokmechanisme, rolomkering en hechtingsrelaties.

 

We streven naar bewustwording, inzicht en versterking van de draagkracht van de deelnemers

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse: ‘Bijeenkomsten voor families in een ernstige zorgsituatie’

Cursus: 'Samen zorgen thuis'

Het duurt vaak lang voordat mensen zich realiseren dat ze familiezorger/mantelzorger zijn. Als men alleen de zorg verleent (zonder ondersteuning van een beroepskracht) weet men vaak niet de weg te vinden naar ondersteunende instanties.

 

De bijeenkomsten zijn gericht op zorgende familieleden die aan het begin staan van het bewustwordingsproces dat ze familiezorger zijn geworden.

 

Vier bijeenkomsten waar de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • persoonlijk onderzoek naar de ervaren belasting;
 • uitwisseling van ervaring en leren van elkaars (praktische) oplossingen;
 • kennis over veranderde rollen binnen de relaties;
 • samenwerking binnen het eigen netwerk;
 • samenwerking met de zorgberoepskracht.

 

Naar aanleiding van de uitkomst van de inventariserende vragenlijst krijgen mensen gericht op hun situatie advies over regelingen en voorzieningen. In de laatste bijeenkomst worden er afspraken gemaakt met de deelnemers over een eventueel vervolg. Hetzij individueel, hetzij groepsgewijs.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus ‘Samen zorgen thuis’

Begeleiding van partners van dementerenden

Door de zorg voor een dementerende houdt de partner vaak maar weinig tijd over voor zichzelf en voor sociale contacten.

 

Ook emotioneel is de zorg zwaar: woede, verdriet en schaamte wisselen elkaar af. Partners lopen hierdoor een grote kans zelf psychische problemen te krijgen.

 

Tijdens de bijeenkomsten staat centraal:

 • terugkerende vragen over het ziektebeeld dementie;
 • hoe ontstaat gedrag;
 • hoe hiermee om te gaan;
 • hoe de partner kan voorkomen dat hij overbelast raakt;
 • wat doet zorgen voor een dementerende met u?;
 • omgaan met familie en hulpverlening;
 • hulp vragen en accepteren;
 • omgaan met emoties;
 • het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten zal in de groep- een belangrijke plaats innemen.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Vraag hier uw begeleiding van partners van dementerenden

Cursus: 'Mantelzorg: wat bezielt me?'

Regelmatig vraagt de familiezorger/mantelzorger haar/zijn verhaal te mogen vertellen. Stichting De Vonk en Expertisecentrum Familiezorg hebben Deirdre Beneken genaamd Kolmer gevraagd een cursusboek te schrijven om familiezorgers uit te nodigen hun levensverhaal te vertellen.

 

 • Cursus van 6 bijeenkomsten + 1 terugkombijeenkomst.
 • Er kan een gesprekje plaatsvinden om te kijken of het een geschikte cursus is voor de familiezorger.
 • De cursus is gebaseerd op schilderijen, persoonlijke ervaringen en visies van filosofen over zorg. Wat speelt zich af in de ontmoeting met de ander? Wat bezielt je om te zorgen voor een ander?
 • De cursus is een poging om familiezorgers te inspireren in hun zoektocht naar een antwoord op deze vragen. Familiezorgers delen hun levensverhaal met elkaar.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus: ‘Mantelzorg: wat bezielt me?’

Cursus: 'NAH getroffenen en familiezorgers'

Niet Aangeboren Hersenletsel (oorzaak bijvoorbeeld beroerte, ALS, dementie, verkeersongeval) treft veel mensen, van jong tot oud. Naast lichamelijke gevolgen ontstaan er problemen op het gebied van denken (cognitie) en op het gebied van gedrag en emoties.

 

Het effect van hersenletsel op partners en gezinsleden van de getroffene is, door bovenstaande oorzaken, groot. Bij partners en gezinsleden is behoefte aan kennis over de werking van de hersenen en de gevolgen van de getroffen hersengebieden.

 

In 11 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur wordt informatie gegeven over de werking van hersenen en gevolgen van hersenletsel met behulp van een Power- Pointpresentatie door een neuropsycholoog. De groep gaat met de trainer/familiecoach van Expertisecentrum Familiezorg in op de aspecten van veranderde relaties.

 

Voor meer informatie download de pdf Dienstenboek 2018

 

Interesse cursus: ‘NAH getroffenen en familiezorgers’

'Ik ervaar een duidelijk verschil in de benadering. Sinds de medewerkers kennis hebben gemaakt met Familiezorg krijg ik meer persoonlijke aandacht, er is meer interesse en er wordt beter  geluisterd. Nieuwkomers hebben deze houding nog wat minder. Ik merk dat ze de training nog niet hebben gehad. Mensen die de training wel hebben gehad zijn minder defensief houding en stellen meer vragen.'

Zr. Emmanuel van Greunsven, JMJ, bewoonster BerneZorg

Benieuwd naar de mogelijkheden?


Bel 013 – 544 33 43


Geraldine P. uit Papendrecht

‘Hoe regel je zorg voor je ouders als je het als broers en zussen onderling niet met elkaar kunt vinden? ’